opłaty środowiskowe za 2013 rok Płock, mazowieckie

Przypominamy że opłaty za korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość w tym zakresie należe złożyć za 2013 rok do dnia 31 marca 2014 roku.

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za:

 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 3. pobór wód,
 4. składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

 1. ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 2. ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
 3. ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju
 4. ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód
 5. wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
 6. rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 7. ilości i rodzaju składowanych odpadów.

należy także pamiętać o obowiązku sprawozdawczym do sytemu KOBIZE

W przypadku problemów z naliczaniem opłat i sprawozdawczością w trym zakresie zapraszamy do współpracy, wykonamy za dany podmiot naliczeń opłat przygotujemy stosowne dokumenty w tym zakresie,  a usługę wyfakturujemy w taki sposób, aby można ją było zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej na www.hse.pl

Autor JAA